aklv, lenka veselá, lenky veselé, advokátní kancelář, advokátka, právní služby, právník, právnička, advokát, byty, nájmy, výklad zákona, doktorka veselá, bydlení, nemovitosti, pronájem, podnájem, poradna, poradenské služby, konzultace, přednášky, školení, přednáška, advokátní tarif, advokátní komora


bytové právo

 • zastupování ve všech sporech s bytovou problematikou
 • výpovědi nájmů a podnájmů
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek
 • společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání
 • převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví)
 • družstevní byty vč. převodů členství v družstvu
 • nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů
 • přechody nájmu bytu
 • výměny bytů
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
 • sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou

občanské právo

 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • smlouvy kupní, darovací a směnné
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • zástavní práva a věcná břemena
 • sousedské vztahy
 • smlouvy o dílo a další typy smluv (např.o půjčce, o výpůjčce, příkazní, zprostředkovatelská, smlouva o ubytování)
 • vrácení daru
 • omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • prohlášení za mrtvého
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

rodinné právo

 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních
 • právní poradenství v oblasti osvojení, poručnictví a opatrovnictví
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • právní poradenství v oblasti tzv. „předmanželských smluv“ a dohod o uspořádání společného jmění manželů
 • dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu
 • vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků)
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství

nemovitosti

 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí
 • nájmy a podnájmy nemovitostí
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo
 • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů
 • sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí
 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví
 • právní poradenství v oblasti vydržení vlastnického práva
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady

pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné povinnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích

obchodní právo

 • sepisování smluv dle obchodního zákoníku (např. kupní, o dílo, o obchodním zastoupení, licenční smlouva, smlouva o tichém společenství)
 • právní pomoc při založení společnosti (společenská smlouva)
 • převody obchodních podílů
 • právní pomoc při organizaci valných hromad
 • vyřizování sporné agendy (zastupování klientů před soudem ve sporech v obchodně závazkových vztahů)
design: mirabo. grafika pro každého