+420 608 828 419 vesela@aklv.cz

Advokátní kancelář Lenky Veselé

V rámci mé advokátní kanceláře jsou klientům poskytovány služby v oblastech civilního práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastupování před soudy všech stupňů. Jako advokát se zaměřuji zejména na oblast bytového práva (nemovitosti, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, nájem bytu).
Zabývám se však i právem občanským, rodinným, pracovním a obchodním.

O mně

Jsem absolventka Právnické fakulty MU v Brně (2004), po úspěšném absolvování advokátní zkoušek v roce 2009 se věnuji advokacii jako samostatná advokátka se zaměřením na bytové právo a právo nemovitostí (nájem, pacht, právo bytových družstev a společenství vlastníků jednotek).

Již od roku 2004 spolupracuji se Sdružením nájemníků ČR. Kromě advokátní praxe se věnuji i přednáškové a publikační činnosti.

Právní služby

Bytové právo

Číst více >>

Občanské právo

Číst více >>

Rodinné právo

Číst více >>

Bytové právo

 

 • ZASTUPOVÁNÍ VE VŠECH SPORECH S BYTOVOU PROBLEMATIKOU
 • VÝPOVĚDI NÁJMŮ A PODNÁJMŮ
 • NÁJEMNÍ SMLOUVY PRO PRONAJÍMATELE I NÁJEMCE
 • PRÁVNÍ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
 • SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELŮ – JEHO VYPOŘÁDÁNÍ
 • PŘEVODY BYTŮ V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ (KOUPĚ A PRODEJ, DAROVÁNÍ, SMĚNY, VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ)
 • DRUŽSTEVNÍ BYTY VČ. PŘEVODŮ ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
 • NÁJEM BYTU, DOMUA PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ VČ. PODNÁJMŮ
 • PŘECHOD NÁJMU BYTU
 • VYKLIZENÍ NEMOVITOSTI
 • SEPISOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ VŠECH TYPŮ SMLUV S BYTOVOU PROBLEMATIKOU

Občanské právo

 

 • VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PRÁVNÍ CESTOU
 • NEPLATNOSTI SMLUV A ODSTOUPENÍ OD SMLUV
 • SMLOUVY KUPNÍ, DAROVACÍ A SMĚNNÉ
 • VLASTNICTVÍ, PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
 • NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
 • PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY O VYMEZENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK
 • ZÁSTAVNÍ PRÁVA A VĚCNÁ BŘEMENA
 • SOUSEDSKÉ VZTAHY
 • SMLOUVY O DÍLO A DALŠÍ TYPY SMLUV (NAPŘ.O PŮJČCE, O VÝPŮJČCE, PŘÍKAZNÍ, ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ, SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ)
 • VRÁCENÍ DARU
 • OMEZENÍ A ZBAVENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM
 • ŘEŠENÍ VŠECH SPORŮ Z OBČANSKO-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Rodinné právo

 

 • ROZVOD MANŽELSTVÍ
 • VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ VE SPORNÝCH ŘÍZENÍCH
 • ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ PRO DOBU PŘED ROZVODEM A PO ROZVODU MANŽELSTVÍ – SVĚŘENÍ DĚTÍ DO VÝCHOVY JEDNOHO Z RODIČŮ, STŘÍDAVÁ VÝCHOVA A SPOLEČNÁ VÝCHOVA DĚTÍ
 • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI TZV. „PŘEDMANŽELSKÝCH SMLUV“ A DOHOD O USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
 • DOHODY RODIČŮ O ÚPRAVĚ POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ, SMLOUVY MANŽELŮ O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ (SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ), USPOŘÁDÁNÍ BYTOVÉ SITUACE A VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI, VŠE PRO DOBU PO ROZVODU
 • VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO NÁJMU BYTŮ VÝŽIVNÉ NEZLETILÝCH A ZLETILÝCH DĚTÍ
 • VÝŽIVNÉ MANŽELŮ A VÝŽIVNÉ PO ROZVODU
 • VÝŽIVNÉ NEPROVDANÉ MATKY A NÁKLADY S TĚHOTENSTVÍM A PORODEM

Nemovitosti

Číst více >>

Právo obchodních spol. a družstev

Číst více >>

Nemovitosti

 

 • ZASTUPOVÁNÍ VE SPORECH TÝKAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKY VŠECH DRUHŮ NEMOVITOSTÍ
 • NÁJMY A PODNÁJMY NEMOVITOSTÍ
 • VĚCNÁ BŘEMENA, ZÁSTAVNÍ A PŘEDKUPNÍ PRÁVO
 • ZASTUPOVÁNÍ VE SPORECH Z VLASTNICKÝCH ČI SPOLUVLASTNICKÝCH VZTAHŮ
 • SEPISOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ VŠECH TYPŮ SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE NEMOVITOSTÍ
 • PŘEVODY VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ VČ. KOMPLETNÍHO PRÁVNÍHO SERVISU – KOUPĚ, PRODEJ DAROVÁNÍ, SMĚNY, VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ
 • VZTAHY MEZI SPOLUVLASTNÍKY – SMLOUVY O HOSPODAŘENÍ SE SPOLEČNOU NEMOVITOSTÍ, ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ
 • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
 • ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍ S KATASTRÁLNÍMI ÚŘADY

Obchodní právo

 

 • SEPISOVÁNÍ SMLUV DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU (NAPŘ. KUPNÍ, O DÍLO, O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ, LICENČNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ)
 • PRÁVNÍ POMOC PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI (SPOLEČENSKÁ SMLOUVA)
 • PŘEVODY OBCHODNÍCH PODÍLŮ
 • PRÁVNÍ POMOC PŘI ORGANIZACI VALNÝCH HROMAD
 • VYŘIZOVÁNÍ SPORNÉ AGENDY (ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ PŘED SOUDEM VE SPORECH V OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ)

Právní zaměření

 • Bytové právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Nemovitosti
 • Právo obchodních společností a družstev

Ceník

V RÁMCI SJEDNÁVÁNÍ VÝŠE ODMĚNY DBÁM NA TO, ABY ODMĚNA ADVOKÁTA KROMĚ ČASOVÉ A OBSAHOVÉ NÁROČNOSTI VĚCI ZOHLEDŇOVALA I FINANČNÍ MOŽNOSTI KLIENTŮ. PŘI PŘEVZETÍ VĚCI KLIENTY VŽDY INFORMUJI O PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU PRÁCE ADVOKÁTA A O CELKOVÝCH NÁKLADECH A HOTOVÝCH VÝDAJÍCH, KTERÉ BUDE ZE STRANY KLIENTA NUTNÉ VYNALOŽIT NA ÚPLNÉ VYŘEŠENÍ VĚCI.

CENA JEDNOTLIVÉ PRÁVNÍ KONZULTACE ČINÍ 2.500 KČ. V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ V DANÉ VĚCI CENU SJEDNÁVÁM JAKO SMLUVNÍ S OHLEDEM NA ČASOVOU NÁROČNOST A POČET ZASTUPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ, JINAK DLE ADVOKÁTNÍHO TARIFU (VYHLÁŠKA Č. 177/1996 SB.)

Přednášky

Dlouhodobě pořádám přednášky na aktuální témata:

 

 • nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, zákon č. 67/2013 Sb. (zákon o službách), pacht
 • bytové družstvo, orgány BD, práva a povinnosti člena
 • společenství vlastníků jednotek, orgány SVJ, práva a povinnosti vlastníka

Pro více informací o přednáškách mě KONTAKTUJTE .

Přednášky jsou určeny odborné i laické veřejnosti, vlastníkům nemovitostí, pronajímatelům, správcům bytových fondů, BD a SVJ, nájemcům, zástupcům úřadů měst a obcí spravující bytové fondy.

Literatura

Jsem autorkou knihy: Jak bydlet a podnikat v nájmu.

 

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání.

Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací z občanského zákoníku pro vlastníky nemovitostí, pronajímatele, správce bytových fondů, BD a SVJ, nájemce, zástupce úřadů měst a obcí spravující bytové fondy, podnikatele a další se zájmem o problematiku nájemního práva. Je praktickou příručkou, nabízí ucelený přehled  právní úpravy v oblasti nájemního bydlení a podnikání v nájmu.

nakl. GRADA, vydáno 22.1.2020.

MGR. LENKA VESELÁ
NÁM. W. CHURCHILLA 2
130 00  PRAHA 3 ŽIŽKOV

VESELA@AKLV.CZ
+420 608 828 419

IČO: 868 21 121 
EV. Č. ČAK: 13322 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: BRE BANK (MBANK) 670100-2200577137/6210

Kontaktujte mě s Vaším případem

12 + 4 =