+420 608 828 419 vesela@aklv.cz

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY AKLV LENKA VESELÁ DLE GDPR

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky AKLV Lenka Veselá dle GDPR vydaných společností AKLV Lenka Veselá , IČO: 868 21 121, EV. Č. ČAK: 13322 se sídlem Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov, 113 59, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost  AKLV Lenka Veselá (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost AKLV Lenka Veselá tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků AKLV Lenka Veselá a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o zboží AKLV Lenka Veselá Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti AKLV Lenka Veselá jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

Kategorie osobních údajů

         Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost AKLV Lenka Veselá schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti AKLV Lenka Veselá dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • podpis

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 

 1. Kontaktní údaje
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě

 

 1. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • informace o platební morálce

 

 1. Údaje z komunikace mezi AKLV Lenka Veselá a zákazníkem

            Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží AKLV Lenka Veselá mezi společností AKLV Lenka Veselá a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem

 

 1. Kamerové záznamy z prostor AKLV Lenka Veselá

Společnost AKLV Lenka Veselá umísťuje do prostor AKLV Lenka Veselá kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů AKLV Lenka Veselá

 

 

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů 

        Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Společnost AKLV Lenka Veselá zpracovává údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu, nebo na základě zákona (bez souhlasu).

 

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů AKLV Lenka Veselá

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností AKLV Lenka Veselá a ochranu oprávněných zájmů AKLV Lenka Veselá je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: 

 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti AKLV Lenka Veselá pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti AKLV Lenka Veselá)
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti AKLV Lenka Veselá o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti AKLV Lenka Veselá)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti AKLV Lenka Veselá (oprávněný zájem společnosti AKLV Lenka Veselá)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti AKLV Lenka Veselá)

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb AKLV Lenka Veselá, je společnost AKLV Lenka Veselá oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností AKLV Lenka Veselá po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti AKLV Lenka Veselá

V případě zakoupení zboží od společnosti AKLV Lenka Veselá  je společnost AKLV Lenka Veselá oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností AKLV Lenka Veselá  po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností AKLV Lenka Veselá a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost AKLV Lenka Veselá  oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností AKLV Lenka Veselá jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti AKLV Lenka Veselá zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností AKLV Lenka Veselá. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost AKLV Lenka Veselá ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

 

Kamerové záznamy z prostor společnosti AKLV Lenka Veselá a okolí budov společnosti AKLV Lenka Veselá jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

 

 1. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností AKLV Lenka Veselá

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností AKLV Lenka Veselá, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek AKLV Lenka Veselá a pro účely internetové reklamy společnosti AKLV Lenka Veselá.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

       Společnost AKLV Lenka Veselá při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti AKLV Lenka Veselá, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti AKLV Lenka Veselá a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

Společnost AKLV Lenka Veselá v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

 

Způsob zpracování osobních údajů 

        Společnost AKLV Lenka Veselá zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost AKLV Lenka Veselá vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Obchodní sdělení 

        Pro obchodní sdělení společnosti AKLV Lenka Veselá užívá společnost AKLV Lenka Veselá  vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností AKLV Lenka Veselá je vždy zřejmé, že společnost AKLV Lenka Veselá je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti AKLV Lenka Veselá, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas.

 

 

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018 

            Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro AKLV Lenka Veselá identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže AKLV Lenka Veselá  svoji totožnost, následující práva.

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti AKLV Lenka Veselá:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost AKLV Lenka Veselá oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti AKLV Lenka Veselá.

 

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost AKLV Lenka Veselá zpracovávat. Zákazník společnosti AKLV Lenka Veselá má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle společnosti AKLV Lenka Veselá, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost AKLV Lenka Veselá neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti AKLV Lenka Veselá.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti AKLV Lenka Veselá.

 

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti AKLV Lenka Veselá v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů 

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost AKLV Lenka Veselá  o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle společnosti AKLV Lenka Veselá  po doložení oprávněnosti požadavku.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti AKLV Lenka Veselá.

V případě, že společnost AKLV Lenka Veselá neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost AKLV Lenka Veselá  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti AKLV Lenka Veselá.

 

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).